当前位置: 首页 >> 张榘 >> 摸鱼儿

摸鱼儿

摸鱼儿
作者: 张榘
朝代:
摸鱼儿
拼音:
['mo', 'yu', 'er']
正莓墙、柳绵低度,枝头红紫飞尽 。
['zheng', 'mei', 'qiang', 'liu', 'mian', 'di', 'du', 'zhi', 'tou', 'hong', 'zi', 'fei', 'jin']

阴涨绿冰钿碎,麝兰成阵 。
['yin', 'zhang', 'lv', 'bing', 'dian', 'sui', 'she', 'lan', 'cheng', 'zhen']

仙骨嫩 。
['xian', 'gu', 'nen']

悦姑射瑶姬,青游琼苑 。
['yue', 'gu', 'she', 'yao', 'ji', 'qing', 'you', 'qiong', 'yuan']

风前有恨 。
['feng', 'qian', 'you', 'hen']

也一似宫梅,飘香坠粉,轻点寿阳鬓 。
['ye', 'yi', 'si', 'gong', 'mei', 'piao', 'xiang', 'zhui', 'fen', 'qing', 'dian', 'shou', 'yang', 'bin']

梨花雪,讲道全无清韵 。
['li', 'hua', 'xue', 'jiang', 'dao', 'quan', 'wu', 'qing', 'yun']

何曾流到春晚 。
['he', 'zeng', 'liu', 'dao', 'chun', 'wan']

柔条不受真珠露,滴沥紫檀心晕 。
['rou', 'tiao', 'bu', 'shou', 'zhen', 'zhu', 'lu', 'di', 'li', 'zi', 'tan', 'xin', 'yun']

芳又润 。
['fang', 'you', 'run']

待放金樽,拚作通宵饮 。
['dai', 'fang', 'jin', 'zun', 'pan', 'zuo', 'tong', 'xiao', 'yin']

日高慵困 。
['ri', 'gao', 'yong', 'kun']

任翠幄低云,玉薰泛梦,路入醉乡稳 。
['ren', 'cui', 'wo', 'di', 'yun', 'yu', 'xun', 'fan', 'meng', 'lu', 'ru', 'zui', 'xiang', 'wen']


简体:
摸鱼儿
正莓墙、柳绵低度,枝头红紫飞尽 。
阴涨绿冰钿碎,麝兰成阵 。
仙骨嫩 。
悦姑射瑶姬,青游琼苑 。
风前有恨 。
也一似宫梅,飘香坠粉,轻点寿阳鬓 。
梨花雪,讲道全无清韵 。
何曾流到春晚 。
柔条不受真珠露,滴沥紫檀心晕 。
芳又润 。
待放金樽,拼作通宵饮 。
日高慵困 。
任翠幄低云,玉薰泛梦,路入醉乡稳 。