当前位置: 首页 >> 夏元鼎 >> 水调歌头

水调歌头

水调歌头
作者: 夏元鼎
朝代:
水调歌头
拼音:
['shui', 'diao', 'ge', 'tou']
三三乾妙画,佑圣诞弥尘 。
['san', 'san', 'qian', 'miao', 'hua', 'you', 'sheng', 'dan', 'mi', 'chen']

北方壬癸,水生於坎产元精 。
['bei', 'fang', 'ren', 'gui', 'shui', 'sheng', 'yu', 'kan', 'chan', 'yuan', 'jing']

一数先天有象,元始化生相应,灵气属阳神 。
['yi', 'shu', 'xian', 'tian', 'you', 'xiang', 'yuan', 'shi', 'hua', 'sheng', 'xiang', 'ying', 'ling', 'qi', 'shu', 'yang', 'shen']

寿永齐天地,万物尽回春 。
['shou', 'yong', 'qi', 'tian', 'de', 'wan', 'wu', 'jin', 'hui', 'chun']

说龟蛇,名黑杀,蕴深仁 。
['shuo', 'gui', 'she', 'ming', 'hei', 'sha', 'yun', 'shen', 'ren']

阴中阳长,要知害里却生恩 。
['yin', 'zhong', 'yang', 'zhang', 'yao', 'zhi', 'hai', 'li', 'que', 'sheng', 'en']

此意宜参造化,正是金丹大道,不在咽精津 。
['ci', 'yi', 'yi', 'can', 'zao', 'hua', 'zheng', 'shi', 'jin', 'dan', 'da', 'dao', 'bu', 'zai', 'yan', 'jing', 'jin']

富贵公方逼,肯问出人伦 。
['fu', 'gui', 'gong', 'fang', 'bi', 'ken', 'wen', 'chu', 'ren', 'lun']


简体:
水调歌头
三三干妙画,佑圣诞弥尘 。
北方壬癸,水生于坎产元精 。
一数先天有象,元始化生相应,灵气属阳神 。
寿永齐天地,万物尽回春 。
说龟蛇,名黑杀,蕴深仁 。
阴中阳长,要知害里却生恩 。
此意宜参造化,正是金丹大道,不在咽精津 。
富贵公方逼,肯问出人伦 。