当前位置: 首页 >> 夏元鼎 >> 水调歌头

水调歌头

水调歌头
作者: 夏元鼎
朝代:
水调歌头
拼音:
['shui', 'diao', 'ge', 'tou']
人身藏宇宙,乌兔走西东 。
['ren', 'shen', 'cang', 'yu', 'zhou', 'wu', 'tu', 'zou', 'xi', 'dong']

昼舒夜卷,不拘春夏与秋冬 。
['zhou', 'shu', 'ye', 'juan', 'bu', 'ju', 'chun', 'xia', 'yu', 'qiu', 'dong']

存想非心非肾,吐纳非精非气,子午谩行功 。
['cun', 'xiang', 'fei', 'xin', 'fei', 'shen', 'tu', 'na', 'fei', 'jing', 'fei', 'qi', 'zi', 'wu', 'man', 'xing', 'gong']

一点真灵宝,混合自回风 。
['yi', 'dian', 'zhen', 'ling', 'bao', 'hun', 'he', 'zi', 'hui', 'feng']

感婴儿,交姹女,爱丁公 。
['gan', 'ying', 'er', 'jiao', 'cha', 'nv', 'ai', 'ding', 'gong']

黄婆匹配,一时辰内上仙宫 。
['huang', 'po', 'pi', 'pei', 'yi', 'shi', 'chen', 'nei', 'shang', 'xian', 'gong']

恍惚无中有象,阳火阴符密契,大道属鸿 。
['huang', 'hu', 'wu', 'zhong', 'you', 'xiang', 'yang', 'huo', 'yin', 'fu', 'mi', 'qi', 'da', 'dao', 'shu', 'hong']

火候能调理,天地与无穷 。
['huo', 'hou', 'neng', 'tiao', 'li', 'tian', 'di', 'yu', 'wu', 'qiong']


简体:
水调歌头
人身藏宇宙,乌兔走西东 。
昼舒夜卷,不拘春夏与秋冬 。
存想非心非肾,吐纳非精非气,子午谩行功 。
一点真灵宝,混合自回风 。
感婴儿,交姹女,爱丁公 。
黄婆匹配,一时辰内上仙宫 。
恍惚无中有象,阳火阴符密契,大道属鸿 。
火候能调理,天地与无穷 。