当前位置: 首页 >> 夏元鼎 >> 西江月

西江月

西江月
作者: 夏元鼎
朝代:
西江月
拼音:
['xi', 'jiang', 'yue']
万汇阳春吐秀,争如雀舌含英 。
['wan', 'hui', 'yang', 'chun', 'tu', 'xiu', 'zheng', 'ru', 'que', 'she', 'han', 'ying']

先天一气社前升 。
['xian', 'tian', 'yi', 'qi', 'she', 'qian', 'sheng']

啖出峰顶 。
['dan', 'chu', 'feng', 'ding']

要得丁公煅炼,飞成宝屑窗尘 。
['yao', 'de', 'ding', 'gong', 'duan', 'lian', 'fei', 'cheng', 'bao', 'xie', 'chuang', 'chen']

蜜脾神用脱金形 。
['mi', 'pi', 'shen', 'yong', 'tuo', 'jin', 'xing']

送与仙翁体认 。
['song', 'yu', 'xian', 'weng', 'ti', 'ren']


简体:
西江月
万汇阳春吐秀,争如雀舌含英 。
先天一气社前升 。
啖出峰顶 。
要得丁公煅炼,飞成宝屑窗尘 。
蜜脾神用脱金形 。
送与仙翁体认 。