当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 满江红

满江红

满江红
作者: 吴潜
朝代:
满江红
拼音:
['man', 'jiang', 'hong']
岁岁登高,算难得、今年美景 。
['sui', 'sui', 'deng', 'gao', 'suan', 'nan', 'de', 'jin', 'nian', 'mei', 'jing']

尽敛却、雨霾风障,雾沈云暝 。
['jin', 'lian', 'que', 'yu', 'mai', 'feng', 'zhang', 'wu', 'shen', 'yun', 'ming']

远岫四呈青欲滴,长空一抹明於镜 。
['yuan', 'xiu', 'si', 'cheng', 'qing', 'yu', 'di', 'chang', 'kong', 'yi', 'mo', 'ming', 'yu', 'jing']

更天教、老子放眉头,边烽静 。
['geng', 'tian', 'jiao', 'lao', 'zi', 'fang', 'mei', 'tou', 'bian', 'feng', 'jing']

数本菊,香能劲 。
['shu', 'ben', 'ju', 'xiang', 'neng', 'jin']

数朵桂,香尤胜 。
['shu', 'duo', 'gui', 'xiang', 'you', 'sheng']

向尊前一笑,几多清兴 。
['xiang', 'zun', 'qian', 'yi', 'xiao', 'ji', 'duo', 'qing', 'xing']

安得便如彭泽去,不妨且作山翁酩 。
['an', 'de', 'bian', 'ru', 'peng', 'ze', 'qu', 'bu', 'fang', 'qie', 'zuo', 'shan', 'weng', 'ming']

尽古今、成败共兴亡,都休省 。
['jin', 'gu', 'jin', 'cheng', 'bai', 'gong', 'xing', 'wang', 'dou', 'xiu', 'sheng']


简体:
满江红
岁岁登高,算难得、今年美景 。
尽敛却、雨霾风障,雾沈云暝 。
远岫四呈青欲滴,长空一抹明于镜 。
更天教、老子放眉头,边烽静 。
数本菊,香能劲 。
数朵桂,香尤胜 。
向尊前一笑,几多清兴 。
安得便如彭泽去,不妨且作山翁酩 。
尽古今、成败共兴亡,都休省 。