当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 满江红

满江红

满江红
作者: 吴潜
朝代:
满江红
拼音:
['man', 'jiang', 'hong']
日薄寒空,正泽国、一汀霜叶 。
['ri', 'bao', 'han', 'kong', 'zheng', 'ze', 'guo', 'yi', 'ting', 'shuang', 'ye']

过万里、西风塞雁,数声哀咽 。
['guo', 'wan', 'li', 'xi', 'feng', 'sai', 'yan', 'shu', 'sheng', 'ai', 'yan']

耿耿有怀天可讯,悠悠此恨谁能说 。
['geng', 'geng', 'you', 'huai', 'tian', 'ke', 'xun', 'you', 'you', 'ci', 'hen', 'shei', 'neng', 'shuo']

倚阑干、老泪落关山,平芜隔 。
['yi', 'lan', 'gan', 'lao', 'lei', 'luo', 'guan', 'shan', 'ping', 'wu', 'ge']

提短剑,腰长铗 。
['ti', 'duan', 'jian', 'yao', 'zhang', 'jia']

昔壮志,今华发 。
['xi', 'zhuang', 'zhi', 'jin', 'hua', 'fa']

有江湖征棹,水云深阔 。
['you', 'jiang', 'hu', 'zheng', 'zhao', 'shui', 'yun', 'shen', 'kuo']

要斩鼯埋九地,可怜乌兔驰双辙 。
['yao', 'zhan', 'wu', 'mai', 'jiu', 'de', 'ke', 'lian', 'wu', 'tu', 'chi', 'shuang', 'zhe']

羡渠侬、健笔扫磨崖,文章别 。
['xian', 'qu', 'nong', 'jian', 'bi', 'sao', 'mo', 'ya', 'wen', 'zhang', 'bie']


简体:
满江红
日薄寒空,正泽国、一汀霜叶 。
过万里、西风塞雁,数声哀咽 。
耿耿有怀天可讯,悠悠此恨谁能说 。
倚阑干、老泪落关山,平芜隔 。
提短剑,腰长铗 。
昔壮志,今华发 。
有江湖征棹,水云深阔 。
要斩鼯埋九地,可怜乌兔驰双辙 。
羡渠侬、健笔扫磨崖,文章别 。