当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 满江红

满江红

满江红
作者: 吴潜
朝代:
满江红
拼音:
['man', 'jiang', 'hong']
痴霭顽阴,风扫尽、安排今夕 。
['chi', 'ai', 'wan', 'yin', 'feng', 'sao', 'jin', 'an', 'pai', 'jin', 'xi']

便放出、一轮金镜,皎然虚碧 。
['bian', 'fang', 'chu', 'yi', 'lun', 'jin', 'jing', 'jiao', 'ran', 'xu', 'bi']

照彻肺肝明似水,是中空洞无他物 。
['zhao', 'che', 'fei', 'gan', 'ming', 'shi', 'shui', 'shi', 'zhong', 'kong', 'dong', 'wu', 'ta', 'wu']

倚亭皋、搔首问天公,天应识 。
['yi', 'ting', 'gao', 'sao', 'shou', 'wen', 'tian', 'gong', 'tian', 'ying', 'shi']

人共景,都非昔 。
['ren', 'gong', 'jing', 'dou', 'fei', 'xi']

君共我,俱成客 。
['jun', 'gong', 'wo', 'ju', 'cheng', 'ke']

且相逢一笑,笙歌箫笛 。
['qie', 'xiang', 'feng', 'yi', 'xiao', 'sheng', 'ge', 'xiao', 'di']

老去可怜杯酒减,醉来谩把阑干拍 。
['lao', 'qu', 'ke', 'lian', 'bei', 'jiu', 'jian', 'zui', 'lai', 'man', 'ba', 'lan', 'gan', 'pai']

便明朝、烟水挂征帆,还相忆 。
['bian', 'ming', 'chao', 'yan', 'shui', 'gua', 'zheng', 'fan', 'hai', 'xiang', 'yi']


简体:
满江红
痴霭顽阴,风扫尽、安排今夕 。
便放出、一轮金镜,皎然虚碧 。
照彻肺肝明似水,是中空洞无他物 。
倚亭皋、搔首问天公,天应识 。
人共景,都非昔 。
君共我,俱成客 。
且相逢一笑,笙歌箫笛 。
老去可怜杯酒减,醉来谩把阑干拍 。
便明朝、烟水挂征帆,还相忆 。