当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 鹧鸪天

鹧鸪天

鹧鸪天
作者: 吴潜
朝代:
鹧鸪天
拼音:
['zhe', 'gu', 'tian']
去日春山淡翠眉 。
['qu', 'ri', 'chun', 'shan', 'dan', 'cui', 'mei']

到家恰好整寒衣 。
['dao', 'jia', 'qia', 'hao', 'zheng', 'han', 'yi']

人归玉垒天应惜,舟过松江月半垂 。
['ren', 'gui', 'yu', 'lei', 'tian', 'ying', 'xi', 'zhou', 'guo', 'song', 'jiang', 'yue', 'ban', 'chui']

千万绪,两三卮 。
['qian', 'wan', 'xu', 'liang', 'san', 'zhi']

送君不忍与君违 。
['song', 'jun', 'bu', 'ren', 'yu', 'jun', 'wei']

书来频寄西边讯,是我江南愁断时 。
['shu', 'lai', 'pin', 'ji', 'xi', 'bian', 'xun', 'shi', 'wo', 'jiang', 'nan', 'chou', 'duan', 'shi']


简体:
鹧鸪天
去日春山淡翠眉 。
到家恰好整寒衣 。
人归玉垒天应惜,舟过松江月半垂 。
千万绪,两三卮 。
送君不忍与君违 。
书来频寄西边讯,是我江南愁断时 。