当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 浪淘沙

浪淘沙

浪淘沙
作者: 吴潜
朝代:
浪淘沙
拼音:
['lang', 'tao', 'sha']
长记去年时 。
['zhang', 'ji', 'qu', 'nian', 'shi']

雪满征衣 。
['xue', 'man', 'zheng', 'yi']

佳人携手画楼西 。
['jia', 'ren', 'xie', 'shou', 'hua', 'lou', 'xi']

今日关山千里外,此恨谁知 。
['jin', 'ri', 'guan', 'shan', 'qian', 'li', 'wai', 'ci', 'hen', 'shei', 'zhi']

想见绿窗低 。
['xiang', 'jian', 'lv', 'chuang', 'di']

依旧空闺 。
['yi', 'jiu', 'kong', 'gui']

惜春还是惜花飞 。
['xi', 'chun', 'hai', 'shi', 'xi', 'hua', 'fei']

纵有游蜂偷得去,争似帘帷 。
['zong', 'you', 'you', 'feng', 'tou', 'de', 'qu', 'zheng', 'shi', 'lian', 'wei']


简体:
浪淘沙
长记去年时 。
雪满征衣 。
佳人携手画楼西 。
今日关山千里外,此恨谁知 。
想见绿窗低 。
依旧空闺 。
惜春还是惜花飞 。
纵有游蜂偷得去,争似帘帷 。