当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 念奴娇

念奴娇

念奴娇
作者: 吴潜
朝代:
念奴娇
拼音:
['nian', 'nu', 'jiao']
白苹影里,向何人可话,平生心素 。
['bai', 'ping', 'ying', 'li', 'xiang', 'he', 'ren', 'ke', 'hua', 'ping', 'sheng', 'xin', 'su']

月魄冰魂凝结就,犹薄湘妃洛女 。
['yue', 'po', 'bing', 'hun', 'ning', 'jie', 'jiu', 'you', 'bao', 'xiang', 'fei', 'luo', 'nv']

吴沼芙蓉,陈陂菡萏,散入玄珠浦 。
['wu', 'zhao', 'fu', 'rong', 'chen', 'bei', 'han', 'dan', 'san', 'ru', 'xuan', 'zhu', 'pu']

采花蜂蝶,雾深都忘归去 。
['cai', 'hua', 'feng', 'die', 'wu', 'shen', 'dou', 'wang', 'gui', 'qu']

堪笑并蒂霞冠,双头酡脸,只为多情苦 。
['kan', 'xiao', 'bing', 'di', 'xia', 'guan', 'shuang', 'tou', 'tuo', 'lian', 'zhi', 'wei', 'duo', 'qing', 'ku']

空遣隔江游冶子,撩乱心飞目注 。
['kong', 'qian', 'ge', 'jiang', 'you', 'ye', 'zi', 'liao', 'luan', 'xin', 'fei', 'mu', 'zhu']

同出泥涂,独标玉质,不是曼陀雨 。
['tong', 'chu', 'ni', 'tu', 'du', 'biao', 'yu', 'zhi', 'bu', 'shi', 'man', 'tuo', 'yu']

风清露冷,有人长自迟伫 。
['feng', 'qing', 'lu', 'leng', 'you', 'ren', 'zhang', 'zi', 'chi', 'zhu']


简体:
念奴娇
白苹影里,向何人可话,平生心素 。
月魄冰魂凝结就,犹薄湘妃洛女 。
吴沼芙蓉,陈陂菡萏,散入玄珠浦 。
采花蜂蝶,雾深都忘归去 。
堪笑并蒂霞冠,双头酡脸,只为多情苦 。
空遣隔江游冶子,撩乱心飞目注 。
同出泥涂,独标玉质,不是曼陀雨 。
风清露冷,有人长自迟伫 。