当前位置: 首页 >> 吴千能 >> 水调歌头

水调歌头

水调歌头
作者: 吴千能
朝代:
水调歌头
拼音:
['shui', 'diao', 'ge', 'tou']
澹氏人安在,缥缈九霄间 。
['dan', 'shi', 'ren', 'an', 'zai', 'piao', 'miao', 'jiu', 'xiao', 'jian']

我来唯有石屋,周览百寻宽 。
['wo', 'lai', 'wei', 'you', 'shi', 'wu', 'zhou', 'lan', 'bai', 'xun', 'kuan']

一曲中分夷险,两牖空光平布,满洞贮清寒 。
['yi', 'qu', 'zhong', 'fen', 'yi', 'xian', 'liang', 'you', 'kong', 'guang', 'ping', 'bu', 'man', 'dong', 'zhu', 'xiao', 'han']

高歌自堪仰,何必论金丹 。
['gao', 'ge', 'zi', 'kan', 'yang', 'he', 'bi', 'lun', 'jin', 'dan']

周贤士,知此意,薄秦官 。
['zhou', 'xian', 'shi', 'zhi', 'ci', 'yi', 'bao', 'qin', 'guan']

一床一枕,依然犹伴白云间 。
['yi', 'chuang', 'yi', 'zhen', 'yi', 'ran', 'you', 'ban', 'bai', 'yun', 'jian']

门外俗尘如海,门里道心如水,谈笑足回澜 。
['men', 'wai', 'su', 'chen', 'ru', 'hai', 'men', 'li', 'dao', 'xin', 'ru', 'shui', 'tan', 'xiao', 'zu', 'hui', 'lan']

此事无今古,不信叩嵛山 。
['ci', 'shi', 'wu', 'jin', 'gu', 'bu', 'xin', 'kou', 'yu', 'shan']


简体:
水调歌头
澹氏人安在,缥缈九霄间 。
我来唯有石屋,周览百寻宽 。
一曲中分夷险,两牖空光平布,满洞贮清寒 。
高歌自堪仰,何必论金丹 。
周贤士,知此意,薄秦官 。
一床一枕,依然犹伴白云间 。
门外俗尘如海,门里道心如水,谈笑足回澜 。
此事无今古,不信叩嵛山 。