当前位置: 首页 >> 萧廷之 >> 西江月

西江月

西江月
作者: 萧廷之
朝代:
西江月
拼音:
['xi', 'jiang', 'yue']
夹脊双关透顶,此为大道玄门 。
['jia', 'ji', 'shuang', 'guan', 'tou', 'ding', 'ci', 'wei', 'da', 'dao', 'xuan', 'men']

金丹只是此宗根 。
['jin', 'dan', 'zhi', 'shi', 'ci', 'zong', 'gen']

大要知时搬运 。
['da', 'yao', 'zhi', 'shi', 'ban', 'yun']

温养守城野战,华池玉液频吞 。
['wen', 'yang', 'shou', 'cheng', 'ye', 'zhan', 'hua', 'chi', 'yu', 'ye', 'pin', 'tun']

玉炉常使火温温 。
['yu', 'lu', 'chang', 'shi', 'huo', 'wen', 'wen']

采药审他老嫩 。
['cai', 'yao', 'shen', 'ta', 'lao', 'nen']


简体:
西江月
夹脊双关透顶,此为大道玄门 。
金丹只是此宗根 。
大要知时搬运 。
温养守城野战,华池玉液频吞 。
玉炉常使火温温 。
采药审他老嫩 。