当前位置: 首页 >> 萧廷之 >> 西江月

西江月

西江月
作者: 萧廷之
朝代:
西江月
拼音:
['xi', 'jiang', 'yue']
调燮火工非小,差殊只在毫厘 。
['diao', 'xie', 'huo', 'gong', 'fei', 'xiao', 'cha', 'shu', 'zhi', 'zai', 'hao', 'li']

鼎炉汞走黑铅飞 。
['ding', 'lu', 'gong', 'zou', 'hei', 'qian', 'fei']

从此恐君丧志 。
['cong', 'ci', 'kong', 'jun', 'sang', 'zhi']

须共真师细论,无令妄动轻为 。
['xu', 'gong', 'zhen', 'shi', 'xi', 'lun', 'wu', 'ling', 'wang', 'dong', 'qing', 'wei']

幽微玄妙最深机 。
['you', 'wei', 'xuan', 'miao', 'zui', 'shen', 'ji']

言语仍须避忌 。
['yan', 'yu', 'reng', 'xu', 'bi', 'ji']


简体:
西江月
调燮火工非小,差殊只在毫厘 。
鼎炉汞走黑铅飞 。
从此恐君丧志 。
须共真师细论,无令妄动轻为 。
幽微玄妙最深机 。
言语仍须避忌 。