当前位置: 首页 >> 萧廷之 >> 西江月

西江月

西江月
作者: 萧廷之
朝代:
西江月
拼音:
['xi', 'jiang', 'yue']
九曲江头逆浪,霎时冲过天心 。
['jiu', 'qu', 'jiang', 'tou', 'ni', 'lang', 'sha', 'shi', 'chong', 'guo', 'tian', 'xin']

顶上水澄澄 。
['ding', 'shang', 'shui', 'cheng', 'cheng']

酝就琼浆自饮 。
['yun', 'jiu', 'qiong', 'jiang', 'zi', 'yin']

便向此时采取,河车搬运无停 。
['bian', 'xiang', 'ci', 'shi', 'cai', 'qu', 'he', 'che', 'ban', 'yun', 'wu', 'ting']

阴阳一气自浮沈 。
['yin', 'yang', 'yi', 'qi', 'zi', 'fu', 'shen']

锁闭玉关牢稳 。
['suo', 'bi', 'yu', 'guan', 'lao', 'wen']


简体:
西江月
九曲江头逆浪,霎时冲过天心 。
顶上水澄澄 。
酝就琼浆自饮 。
便向此时采取,河车搬运无停 。
阴阳一气自浮沈 。
锁闭玉关牢稳 。