当前位置: 首页 >> 楼采 >> 瑞鹤仙

瑞鹤仙

瑞鹤仙
作者: 楼采
朝代:
瑞鹤仙
拼音:
['rui', 'he', 'xian']
冻痕销梦草 。
['dong', 'hen', 'xiao', 'meng', 'cao']

又招得春归,旧家池沼 。
['you', 'zhao', 'de', 'chun', 'gui', 'jiu', 'jia', 'chi', 'zhao']

园扉掩寒峭 。
['yuan', 'fei', 'yan', 'han', 'qiao']

倩谁将花信,遍传深窈 。
['qian', 'shei', 'jiang', 'hua', 'xin', 'bian', 'chuan', 'shen', 'yao']

追游趁早 。
['zhui', 'you', 'chen', 'zao']

便栽却、轻衫短帽 。
['bian', 'zai', 'que', 'qing', 'shan', 'duan', 'mao']

任残梅、飞满溪桥,和月醉眠清晓 。
['ren', 'can', 'mei', 'fei', 'man', 'xi', 'qiao', 'he', 'yue', 'zui', 'mian', 'qing', 'xiao']

年小 。
['nian', 'xiao']

青丝纤手,彩胜娇鬟,赋情谁表 。
['qing', 'si', 'qian', 'shou', 'cai', 'sheng', 'jiao', 'huan', 'fu', 'qing', 'shei', 'biao']

南楼信杳 。
['nan', 'lou', 'xin', 'yao']

江云重,雁归少 。
['jiang', 'yun', 'zhong', 'yan', 'gui', 'shao']

记冲香嘶马,流红回岸,几度绿杨残照 。
['ji', 'chong', 'xiang', 'si', 'ma', 'liu', 'hong', 'hui', 'an', 'ji', 'du', 'lv', 'yang', 'can', 'zhao']

想暗黄,依旧东风,灞陵古道 。
['xiang', 'an', 'huang', 'yi', 'jiu', 'dong', 'feng', 'ba', 'ling', 'gu', 'dao']


简体:
瑞鹤仙
冻痕销梦草 。
又招得春归,旧家池沼 。
园扉掩寒峭 。
倩谁将花信,遍传深窈 。
追游趁早 。
便栽却、轻衫短帽 。
任残梅、飞满溪桥,和月醉眠清晓 。
年小 。
青丝纤手,彩胜娇鬟,赋情谁表 。
南楼信杳 。
江云重,雁归少 。
记冲香嘶马,流红回岸,几度绿杨残照 。
想暗黄,依旧东风,灞陵古道 。