当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 醉蓬莱

醉蓬莱

醉蓬莱
作者: 李曾伯
朝代:
醉蓬莱
拼音:
['zui', 'peng', 'lai']
有擎天一柱,殿角西头,手扶宗 。
['you', 'qing', 'tian', 'yi', 'zhu', 'dian', 'jiao', 'xi', 'tou', 'shou', 'fu', 'zong']

万里鱼凫,倚金城山立 。
['wan', 'li', 'yu', 'fu', 'yi', 'jin', 'cheng', 'shan', 'li']

亭障惊沙,毡裘卷地,倏度黄龙碛 。
['ting', 'zhang', 'jing', 'sha', 'zhan', 'qiu', 'juan', 'de', 'shu', 'du', 'huang', 'long', 'qi']

玉帐从容,招摇才指,顿清边色 。
['yu', 'zhang', 'cong', 'rong', 'zhao', 'yao', 'cai', 'zhi', 'dun', 'qing', 'bian', 'se']

见说中天,翠华南渡,一捷金平,胆寒西贼 。
['jian', 'shuo', 'zhong', 'tian', 'cui', 'hua', 'nan', 'du', 'yi', 'jie', 'jin', 'ping', 'dan', 'han', 'xi', 'zei']

帝锡公侯,更高逾前绩 。
['di', 'xi', 'gong', 'hou', 'geng', 'gao', 'yu', 'qian', 'ji']

箕尾辉腾,昴街芒敛,看清平天日 。
['ji', 'wei', 'hui', 'teng', 'mao', 'jie', 'mang', 'lian', 'kan', 'qing', 'ping', 'tian', 'ri']

周衮归来,凤池麟阁,双鬓犹黑 。
['zhou', 'gun', 'gui', 'lai', 'feng', 'chi', 'lin', 'ge', 'shuang', 'bin', 'you', 'hei']


简体:
醉蓬莱
有擎天一柱,殿角西头,手扶宗 。
万里鱼凫,倚金城山立 。
亭障惊沙,毡裘卷地,倏度黄龙碛 。
玉帐从容,招摇才指,顿清边色 。
见说中天,翠华南渡,一捷金平,胆寒西贼 。
帝锡公侯,更高逾前绩 。
箕尾辉腾,昴街芒敛,看清平天日 。
周衮归来,凤池麟阁,双鬓犹黑 。