当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 醉蓬莱

醉蓬莱

醉蓬莱
作者: 李曾伯
朝代:
醉蓬莱
拼音:
['zui', 'peng', 'lai']
问江东父老,十数年来,谁为安石 。
['wen', 'jiang', 'dong', 'fu', 'lao', 'shi', 'shu', 'nian', 'lai', 'shei', 'wei', 'an', 'shi']

万里鲸波,一柱独山立 。
['wan', 'li', 'jing', 'bo', 'yi', 'zhu', 'du', 'shan', 'li']

汉橐班高,郢斤名重,喜动旌旗色 。
['han', 'tuo', 'ban', 'gao', 'ying', 'jin', 'ming', 'zhong', 'xi', 'dong', 'jing', 'qi', 'se']

虎踞龙盘,有人於此,千载犹昔 。
['hu', 'ju', 'long', 'pan', 'you', 'ren', 'yu', 'ci', 'qian', 'zai', 'you', 'xi']

好是元戎,护寒旧手,到处人传,争道公别 。
['hao', 'shi', 'yuan', 'rong', 'hu', 'han', 'jiu', 'shou', 'dao', 'chu', 'ren', 'chuan', 'zheng', 'dao', 'gong', 'bie']

办取风樯,指顾定南北 。
['ban', 'qu', 'feng', 'qiang', 'zhi', 'gu', 'ding', 'nan', 'bei']

只恐为霖,玉麟堂小,留不住台席 。
['zhi', 'kong', 'wei', 'lin', 'yu', 'lin', 'tang', 'xiao', 'liu', 'bu', 'zhu', 'tai', 'xi']

一片仁心,寿身寿国,与同箕翼 。
['yi', 'pian', 'ren', 'xin', 'shou', 'shen', 'shou', 'guo', 'yu', 'tong', 'ji', 'yi']


简体:
醉蓬莱
问江东父老,十数年来,谁为安石 。
万里鲸波,一柱独山立 。
汉橐班高,郢斤名重,喜动旌旗色 。
虎踞龙盘,有人于此,千载犹昔 。
好是元戎,护寒旧手,到处人传,争道公别 。
办取风樯,指顾定南北 。
只恐为霖,玉麟堂小,留不住台席 。
一片仁心,寿身寿国,与同箕翼 。