当前位置: 首页 >> 楼采 >> 法曲献仙音

法曲献仙音

法曲献仙音
作者: 楼采
朝代:
法曲献仙音
拼音:
['fa', 'qu', 'xian', 'xian', 'yin']
花匣么弦,象奁双陆,旧日留欢情意 。
['hua', 'xia', 'me', 'xian', 'xiang', 'lian', 'shuang', 'lu', 'jiu', 'ri', 'liu', 'huan', 'qing', 'yi']

梦到银屏,恨裁兰烛,香篝夜阑鸳被 。
['meng', 'dao', 'yin', 'ping', 'hen', 'cai', 'lan', 'zhu', 'xiang', 'gou', 'ye', 'lan', 'yuan', 'bei']

料燕子重来地 。
['liao', 'yan', 'zi', 'zhong', 'lai', 'de']

桐阴锁窗绮 。
['tong', 'yin', 'suo', 'chuang', 'qi']

倦梳洗 。
['juan', 'shu', 'xi']

晕芳钿、自羞鸾镜,罗袖冷,烟柳画栏半倚 。
['yun', 'fang', 'dian', 'zi', 'xiu', 'luan', 'jing', 'luo', 'xiu', 'leng', 'yan', 'liu', 'hua', 'lan', 'ban', 'yi']

浅雨压荼シ,指东风、芳事馀几 。
['qian', 'yu', 'ya', 'tu', 'zhi', 'dong', 'feng', 'fang', 'shi', 'yu', 'ji']

院落黄昏,怕春莺、惊笑憔悴 。
['yuan', 'luo', 'huang', 'hun', 'pa', 'chun', 'ying', 'jing', 'xiao', 'qiao', 'cui']

倩柔红约定,唤取玉箫同醉 。
['qian', 'rou', 'hong', 'yue', 'ding', 'huan', 'qu', 'yu', 'xiao', 'tong', 'zui']


简体:
法曲献仙音
花匣么弦,象奁双陆,旧日留欢情意 。
梦到银屏,恨裁兰烛,香篝夜阑鸳被 。
料燕子重来地 。
桐阴锁窗绮 。
倦梳洗 。
晕芳钿、自羞鸾镜,罗袖冷,烟柳画栏半倚 。
浅雨压荼シ,指东风、芳事馀几 。
院落黄昏,怕春莺、惊笑憔悴 。
倩柔红约定,唤取玉箫同醉 。