当前位置: 首页 >> 楼采 >> 二郎神

二郎神

二郎神
作者: 楼采
朝代:
二郎神
拼音:
['er', 'lang', 'shen']
露床转玉,唤睡醒、绿云梳晓 。
['lu', 'chuang', 'zhuan', 'yu', 'huan', 'shui', 'xing', 'lv', 'yun', 'shu', 'xiao']

正倦立银屏,新宽衣带,生怯轻寒料峭 。
['zheng', 'juan', 'li', 'yin', 'ping', 'xin', 'kuan', 'yi', 'dai', 'sheng', 'qie', 'qing', 'han', 'liao', 'qiao']

闷绝相思无人问,但怨入、墙阴啼鸟 。
['men', 'jue', 'xiang', 'si', 'wu', 'ren', 'wen', 'dan', 'yuan', 'ru', 'qiang', 'yin', 'ti', 'niao']

嗟露屋锁春,晴风喧昼,柳轻梅小 。
['jie', 'lu', 'wu', 'suo', 'chun', 'qing', 'feng', 'xuan', 'zhou', 'liu', 'qing', 'mei', 'xiao']

人悄 。
['ren', 'qiao']

日长谩忆,秋千嬉笑 。
['ri', 'zhang', 'man', 'yi', 'qiu', 'qian', 'xi', 'xiao']

怅烬冷炉薰,花深莺静,帘箔微红醉袅 。
['chang', 'jin', 'leng', 'lu', 'xun', 'hua', 'shen', 'ying', 'jing', 'lian', 'bo', 'wei', 'hong', 'zui', 'niao']

带结留诗,粉痕销帕,情远窃香年少 。
['dai', 'jie', 'liu', 'shi', 'fen', 'hen', 'xiao', 'pa', 'qing', 'yuan', 'qie', 'xiang', 'nian', 'shao']

凝恨极,尽日凭高目断,淡烟芳草 。
['ning', 'hen', 'ji', 'jin', 'ri', 'ping', 'gao', 'mu', 'duan', 'dan', 'yan', 'fang', 'cao']


简体:
二郎神
露床转玉,唤睡醒、绿云梳晓 。
正倦立银屏,新宽衣带,生怯轻寒料峭 。
闷绝相思无人问,但怨入、墙阴啼鸟 。
嗟露屋锁春,晴风喧昼,柳轻梅小 。
人悄 。
日长谩忆,秋千嬉笑 。
怅烬冷炉薰,花深莺静,帘箔微红醉袅 。
带结留诗,粉痕销帕,情远窃香年少 。
凝恨极,尽日凭高目断,淡烟芳草 。