当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 水调歌头

水调歌头

水调歌头
作者: 李曾伯
朝代:
水调歌头
拼音:
['shui', 'diao', 'ge', 'tou']
夜永厌银烛,移步下堂坳 。
['ye', 'yong', 'yan', 'yin', 'zhu', 'yi', 'bu', 'xia', 'tang', 'ao']

秋风昨梦少年,高兴鹄成袍 。
['qiu', 'feng', 'zuo', 'meng', 'shao', 'nian', 'gao', 'xing', 'gu', 'cheng', 'pao']

世上痴儿睡去,历历江山细数,孤鹘啸危巢 。
['shi', 'shang', 'chi', 'er', 'shui', 'qu', 'li', 'li', 'jiang', 'shan', 'xi', 'shu', 'gu', 'gu', 'xiao', 'wei', 'chao']

地静未容去,门掩不妨敲 。
['de', 'jing', 'wei', 'rong', 'qu', 'men', 'yan', 'bu', 'fang', 'qiao']

转巍阑,低画桶,落寒梢 。
['zhuan', 'wei', 'lan', 'di', 'hua', 'tong', 'luo', 'han', 'shao']

南楼老子争似,短笛一椽茅 。
['nan', 'lou', 'lao', 'zi', 'zheng', 'shi', 'duan', 'di', 'yi', 'chuan', 'mao']

无色界间长啸,不夜城中高卧,随意弄诗嘲 。
['wu', 'se', 'jie', 'jian', 'chang', 'xiao', 'bu', 'ye', 'cheng', 'zhong', 'gao', 'wo', 'sui', 'yi', 'nong', 'shi', 'chao']

洗要更酌,为我问佳肴 。
['xi', 'yao', 'geng', 'zhuo', 'wei', 'wo', 'wen', 'jia', 'yao']


简体:
水调歌头
夜永厌银烛,移步下堂坳 。
秋风昨梦少年,高兴鹄成袍 。
世上痴儿睡去,历历江山细数,孤鹘啸危巢 。
地静未容去,门掩不妨敲 。
转巍阑,低画桶,落寒梢 。
南楼老子争似,短笛一椽茅 。
无色界间长啸,不夜城中高卧,随意弄诗嘲 。
洗要更酌,为我问佳肴 。