当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 水调歌头

水调歌头

水调歌头
作者: 李曾伯
朝代:
水调歌头
拼音:
['shui', 'diao', 'ge', 'tou']
三蜀最佳处,昌是海棠州 。
['san', 'shu', 'zui', 'jia', 'chu', 'chang', 'shi', 'hai', 'tang', 'zhou']

清香燕寝闲暇,人与地风流 。
['qing', 'xiang', 'yan', 'qin', 'xian', 'xia', 'ren', 'yu', 'de', 'feng', 'liu']

十万人家寿域,六七十翁儿状,眉寿祝公侯 。
['shi', 'wan', 'ren', 'jia', 'shou', 'yu', 'liu', 'qi', 'shi', 'weng', 'er', 'zhuang', 'mei', 'shou', 'zhu', 'gong', 'hou']

谁为语廊庙,且许寇恂留 。
['shei', 'wei', 'yu', 'lang', 'miao', 'qie', 'xu', 'kou', 'xun', 'liu']

过书云,才几日,纪千秋 。
['guo', 'shu', 'yun', 'cai', 'ji', 'ri', 'ji', 'qian', 'qiu']

祖孙卮酒相贺,庆事袭箕裘 。
['zu', 'sun', 'zhi', 'jiu', 'xiang', 'he', 'qing', 'shi', 'xi', 'ji', 'qiu']

自有诗书万卷,安用田园千顷,松菊足优游 。
['zi', 'you', 'shi', 'shu', 'wan', 'juan', 'an', 'yong', 'tian', 'yuan', 'qian', 'qing', 'song', 'ju', 'zu', 'you', 'you']

持以寿公者,梅萼伴清修 。
['chi', 'yi', 'shou', 'gong', 'zhe', 'mei', 'e', 'ban', 'qing', 'xiu']


简体:
水调歌头
三蜀最佳处,昌是海棠州 。
清香燕寝闲暇,人与地风流 。
十万人家寿域,六七十翁儿状,眉寿祝公侯 。
谁为语廊庙,且许寇恂留 。
过书云,才几日,纪千秋 。
祖孙卮酒相贺,庆事袭箕裘 。
自有诗书万卷,安用田园千顷,松菊足优游 。
持以寿公者,梅萼伴清修 。