当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 水调歌头

水调歌头

水调歌头
作者: 李曾伯
朝代:
水调歌头
拼音:
['shui', 'diao', 'ge', 'tou']
老子世北客,家本住吴头 。
['lao', 'zi', 'shi', 'bei', 'ke', 'jia', 'ben', 'zhu', 'wu', 'tou']

登临聊复尔耳,佳节懒为酬 。
['deng', 'lin', 'liao', 'fu', 'er', 'er', 'jia', 'jie', 'lan', 'wei', 'chou']

刚被西风断送,又为黄花牵帅,草创作斯游 。
['gang', 'bei', 'xi', 'feng', 'duan', 'song', 'you', 'wei', 'huang', 'hua', 'qian', 'shuai', 'cao', 'chuang', 'zuo', 'si', 'you']

目力眇无际,更上一层楼 。
['mu', 'li', 'miao', 'wu', 'ji', 'geng', 'shang', 'yi', 'ceng', 'lou']

对长江,流不尽,古今愁 。
['dui', 'chang', 'jiang', 'liu', 'bu', 'jin', 'gu', 'jin', 'chou']

凭兰正拟一笑,襟袍怯於秋 。
['ping', 'lan', 'zheng', 'ni', 'yi', 'xiao', 'jin', 'pao', 'qie', 'yu', 'qiu']

高处令人心悸,放旷舒怀何暇,好趁醒时休 。
['gao', 'chu', 'ling', 'ren', 'xin', 'ji', 'fang', 'kuang', 'shu', 'huai', 'he', 'xia', 'hao', 'chen', 'xing', 'shi', 'xiu']

留取江湖量,归去醉中州 。
['liu', 'qu', 'jiang', 'hu', 'liang', 'gui', 'qu', 'zui', 'zhong', 'zhou']


简体:
水调歌头
老子世北客,家本住吴头 。
登临聊复尔耳,佳节懒为酬 。
刚被西风断送,又为黄花牵帅,草创作斯游 。
目力眇无际,更上一层楼 。
对长江,流不尽,古今愁 。
凭兰正拟一笑,襟袍怯于秋 。
高处令人心悸,放旷舒怀何暇,好趁醒时休 。
留取江湖量,归去醉中州 。