当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 水调歌头

水调歌头

水调歌头
作者: 李曾伯
朝代:
水调歌头
拼音:
['shui', 'diao', 'ge', 'tou']
行客送行客,况又值新秋 。
['xing', 'ke', 'song', 'xing', 'ke', 'kuang', 'you', 'zhi', 'xin', 'qiu']

莼乡此去万里,先我上扁舟 。
['chun', 'xiang', 'ci', 'qu', 'wan', 'li', 'xian', 'wo', 'shang', 'pian', 'zhou']

三载乌奴聚首,异县乡情对语,乘月几登楼 。
['san', 'zai', 'wu', 'nu', 'ju', 'shou', 'yi', 'xian', 'xiang', 'qing', 'dui', 'yu', 'cheng', 'yue', 'ji', 'deng', 'lou']

去去远蜀口,日日望吴头 。
['qu', 'qu', 'yuan', 'shu', 'kou', 'ri', 'ri', 'wang', 'wu', 'tou']

丹青手,描不就,此离愁 。
['dan', 'qing', 'shou', 'miao', 'bu', 'jiu', 'ci', 'li', 'chou']

半生萍梗江汉,别恨最绸缪 。
['ban', 'sheng', 'ping', 'geng', 'jiang', 'han', 'bie', 'hen', 'zui', 'chou', 'mou']

远水长空一色,风顺波平如掌,雁序际天游 。
['yuan', 'shui', 'chang', 'kong', 'yi', 'se', 'feng', 'shun', 'bo', 'ping', 'ru', 'zhang', 'yan', 'xu', 'ji', 'tian', 'you']

故旧有相问,犹滞剑南州 。
['gu', 'jiu', 'you', 'xiang', 'wen', 'you', 'zhi', 'jian', 'nan', 'zhou']


简体:
水调歌头
行客送行客,况又值新秋 。
莼乡此去万里,先我上扁舟 。
三载乌奴聚首,异县乡情对语,乘月几登楼 。
去去远蜀口,日日望吴头 。
丹青手,描不就,此离愁 。
半生萍梗江汉,别恨最绸缪 。
远水长空一色,风顺波平如掌,雁序际天游 。
故旧有相问,犹滞剑南州 。