当前位置: 首页 >> 张炎 >> 壶中天・念奴娇

壶中天・念奴娇

壶中天・念奴娇
作者: 张炎
朝代:
壶中天・念奴娇
拼音:
['hu', 'zhong', 'tian', 'nian', 'nu', 'jiao']
苔根抱古,透阳春、挺挺林间英物 。
['tai', 'gen', 'bao', 'gu', 'tou', 'yang', 'chun', 'ting', 'ting', 'lin', 'jian', 'ying', 'wu']

隔水笛声那得到,斜日空明绝壁 。
['ge', 'shui', 'di', 'sheng', 'na', 'de', 'dao', 'xie', 'ri', 'kong', 'ming', 'jue', 'bi']

半树篱边,一枝竹外,冷艳凌苍雪 。
['ban', 'shu', 'li', 'bian', 'yi', 'zhi', 'zhu', 'wai', 'leng', 'yan', 'ling', 'cang', 'xue']

淡然相对,万花无此清杰 。
['dan', 'ran', 'xiang', 'dui', 'wan', 'hua', 'wu', 'ci', 'qing', 'jie']

还念庾岭幽情,江南聊折,赠行人应发 。
['hai', 'nian', 'yu', 'ling', 'you', 'qing', 'jiang', 'nan', 'liao', 'zhe', 'zeng', 'xing', 'ren', 'ying', 'fa']

寂寂西窗闲弄影,深夜寒灯明灭 。
['ji', 'ji', 'xi', 'chuang', 'xian', 'nong', 'ying', 'shen', 'ye', 'han', 'deng', 'ming', 'mie']

且浸芳壶,休簪短帽,照见萧萧发 。
['qie', 'jin', 'fang', 'hu', 'xiu', 'zan', 'duan', 'mao', 'zhao', 'jian', 'xiao', 'xiao', 'fa']

几时归去,朗吟湖上香月 。
['ji', 'shi', 'gui', 'qu', 'lang', 'yin', 'hu', 'shang', 'xiang', 'yue']


简体:
壶中天・念奴娇
苔根抱古,透阳春、挺挺林间英物 。
隔水笛声那得到,斜日空明绝壁 。
半树篱边,一枝竹外,冷艳凌苍雪 。
淡然相对,万花无此清杰 。
还念庾岭幽情,江南聊折,赠行人应发 。
寂寂西窗闲弄影,深夜寒灯明灭 。
且浸芳壶,休簪短帽,照见萧萧发 。
几时归去,朗吟湖上香月 。