当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 满庭芳

满庭芳

满庭芳
作者: 李曾伯
朝代:
满庭芳
拼音:
['man', 'ting', 'fang']
浪拍金鳌,春浮铁瓮,气清天朗如秋 。
['lang', 'pai', 'jin', 'ao', 'chun', 'fu', 'tie', 'weng', 'qi', 'qing', 'tian', 'lang', 'ru', 'qiu']

江皋无事,飞盖强追游 。
['jiang', 'gao', 'wu', 'shi', 'fei', 'gai', 'qiang', 'zhui', 'you']

万顷蒲萄光里,风樯共、塔影悠悠 。
['wan', 'qing', 'pu', 'tao', 'guang', 'li', 'feng', 'qiang', 'gong', 'ta', 'ying', 'you', 'you']

人间事,年华似掷,一水与俱流 。
['ren', 'jian', 'shi', 'nian', 'hua', 'shi', 'zhi', 'yi', 'shui', 'yu', 'ju', 'liu']

绸缪 。
['chou', 'mou']

千古恨,纷纷离合,晋宋曹刘 。
['qian', 'gu', 'hen', 'fen', 'fen', 'li', 'he', 'jin', 'song', 'cao', 'liu']

望长安何处,落照西头 。
['wang', 'chang', 'an', 'he', 'chu', 'luo', 'zhao', 'xi', 'tou']

往事苍苔陈迹,夷吾在、吾属何愁 。
['wang', 'shi', 'cang', 'tai', 'chen', 'ji', 'yi', 'wu', 'zai', 'wu', 'shu', 'he', 'chou']

清樽畔,谁能为我,一曲舞梁州 。
['qing', 'zun', 'pan', 'shei', 'neng', 'wei', 'wo', 'yi', 'qu', 'wu', 'liang', 'zhou']


简体:
满庭芳
浪拍金鳌,春浮铁瓮,气清天朗如秋 。
江皋无事,飞盖强追游 。
万顷蒲萄光里,风樯共、塔影悠悠 。
人间事,年华似掷,一水与俱流 。
绸缪 。
千古恨,纷纷离合,晋宋曹刘 。
望长安何处,落照西头 。
往事苍苔陈迹,夷吾在、吾属何愁 。
清樽畔,谁能为我,一曲舞梁州 。