当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 满庭芳

满庭芳

满庭芳
作者: 李曾伯
朝代:
满庭芳
拼音:
['man', 'ting', 'fang']
山接平芜,烟横远墅,修眉淡抹晴妆 。
['shan', 'jie', 'ping', 'wu', 'yan', 'heng', 'yuan', 'shu', 'xiu', 'mei', 'dan', 'mo', 'qing', 'zhuang']

菊梅交际,天未十分霜 。
['ju', 'mei', 'jiao', 'ji', 'tian', 'wei', 'shi', 'fen', 'shuang']

几许无穷秋思,空凝伫、衰柳斜阳 。
['ji', 'xu', 'wu', 'qiong', 'qiu', 'si', 'kong', 'ning', 'zhu', 'shuai', 'liu', 'xie', 'yang']

溪头路,黄芦一片,凫雁两三行 。
['xi', 'tou', 'lu', 'huang', 'lu', 'yi', 'pian', 'fu', 'yan', 'liang', 'san', 'xing']

平章 。
['ping', 'zhang']

风景似,画图一幅,著我徜徉 。
['feng', 'jing', 'shi', 'hua', 'tu', 'yi', 'fu', 'zhu', 'wo', 'chang', 'yang']

山中无事,聊尔适吾狂 。
['shan', 'zhong', 'wu', 'shi', 'liao', 'er', 'shi', 'wu', 'kuang']

不用登临感慨,青帘外、新酒堪尝 。
['bu', 'yong', 'deng', 'lin', 'gan', 'kai', 'qing', 'lian', 'wai', 'xin', 'jiu', 'kan', 'chang']

何为者,东家宋玉,千古叹凄凉 。
['he', 'wei', 'zhe', 'dong', 'jia', 'song', 'yu', 'qian', 'gu', 'tan', 'qi', 'liang']


简体:
满庭芳
山接平芜,烟横远墅,修眉淡抹晴妆 。
菊梅交际,天未十分霜 。
几许无穷秋思,空凝伫、衰柳斜阳 。
溪头路,黄芦一片,凫雁两三行 。
平章 。
风景似,画图一幅,着我徜徉 。
山中无事,聊尔适吾狂 。
不用登临感慨,青帘外、新酒堪尝 。
何为者,东家宋玉,千古叹凄凉 。