当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 瑞鹤仙

瑞鹤仙

瑞鹤仙
作者: 李曾伯
朝代:
瑞鹤仙
拼音:
['rui', 'he', 'xian']
百年过半也 。
['bai', 'nian', 'guo', 'ban', 'ye']

怅壮心零落,鬓星星也 。
['chang', 'zhuang', 'xin', 'ling', 'luo', 'bin', 'xing', 'xing', 'ye']

风儿渐凉也 。
['feng', 'er', 'jian', 'liang', 'ye']

近中秋月儿,又初生也 。
['jin', 'zhong', 'qiu', 'yue', 'er', 'you', 'chu', 'sheng', 'ye']

田园暇也 。
['tian', 'yuan', 'xia', 'ye']

矍铄哉、是翁也 。
['jue', 'shuo', 'zai', 'shi', 'weng', 'ye']

记当时,弧矢垂门,孤负四方志也 。
['ji', 'dang', 'shi', 'hu', 'shi', 'chui', 'men', 'gu', 'fu', 'si', 'fang', 'zhi', 'ye']

休也 。
['xiu', 'ye']

牙签插架,玉帐持麾,总成非也 。
['ya', 'qian', 'cha', 'jia', 'yu', 'zhang', 'chi', 'hui', 'zong', 'cheng', 'fei', 'ye']

浮生梦也 。
['fu', 'sheng', 'meng', 'ye']

皇皇欲、奚为也 。
['huang', 'huang', 'yu', 'xi', 'wei', 'ye']

趁身闲、随分粗衣淡饭,一笑又何妨也 。
['chen', 'shen', 'xian', 'sui', 'fen', 'cu', 'yi', 'dan', 'fan', 'yi', 'xiao', 'you', 'he', 'fang', 'ye']

问神仙,底处蓬莱,醉乡是也 。
['wen', 'shen', 'xian', 'di', 'chu', 'peng', 'lai', 'zui', 'xiang', 'shi', 'ye']


简体:
瑞鹤仙
百年过半也 。
怅壮心零落,鬓星星也 。
风儿渐凉也 。
近中秋月儿,又初生也 。
田园暇也 。
矍铄哉、是翁也 。
记当时,弧矢垂门,孤负四方志也 。
休也 。
牙签插架,玉帐持麾,总成非也 。
浮生梦也 。
皇皇欲、奚为也 。
趁身闲、随分粗衣淡饭,一笑又何妨也 。
问神仙,底处蓬莱,醉乡是也 。