当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 喜迁莺

喜迁莺

喜迁莺
作者: 李曾伯
朝代:
喜迁莺
拼音:
['xi', 'qian', 'ying']
轻云暮卷,望澄空如水,千里一碧 。
['qing', 'yun', 'mu', 'juan', 'wang', 'cheng', 'kong', 'ru', 'shui', 'qian', 'li', 'yi', 'bi']

菱镜冰悬,桂轮玉碾,喜见中原秋色 。
['ling', 'jing', 'bing', 'xuan', 'gui', 'lun', 'yu', 'nian', 'xi', 'jian', 'zhong', 'yuan', 'qiu', 'se']

老蟾炯炯无翳,阅尽尘寰今夕 。
['lao', 'chan', 'jiong', 'jiong', 'wu', 'yi', 'yue', 'jin', 'chen', 'huan', 'jin', 'xi']

堪恨处,度霓裳曾到,长生宫阙 。
['kan', 'hen', 'chu', 'du', 'ni', 'chang', 'ceng', 'dao', 'chang', 'sheng', 'gong', 'que']

坐客 。
['zuo', 'ke']

休叹息 。
['xiu', 'tan', 'xi']

看此清光,天岂限南北 。
['kan', 'ci', 'qing', 'guang', 'tian', 'qi', 'xian', 'nan', 'bei']

便好乘风,为持玉斧,修取山河如一 。
['bian', 'hao', 'cheng', 'feng', 'wei', 'chi', 'yu', 'fu', 'xiu', 'qu', 'shan', 'he', 'ru', 'yi']

西湖旧时花草,会遣孀娥重识 。
['xi', 'hu', 'jiu', 'shi', 'hua', 'cao', 'hui', 'qian', 'shuang', 'e', 'zhong', 'shi']

从今去,举太平玩事,长如今夕 。
['cong', 'jin', 'qu', 'ju', 'tai', 'ping', 'wan', 'shi', 'zhang', 'ru', 'jin', 'xi']


简体:
喜迁莺
轻云暮卷,望澄空如水,千里一碧 。
菱镜冰悬,桂轮玉碾,喜见中原秋色 。
老蟾炯炯无翳,阅尽尘寰今夕 。
堪恨处,度霓裳曾到,长生宫阙 。
坐客 。
休叹息 。
看此清光,天岂限南北 。
便好乘风,为持玉斧,修取山河如一 。
西湖旧时花草,会遣孀娥重识 。
从今去,举太平玩事,长如今夕 。