当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 八声甘州

八声甘州

八声甘州
作者: 李曾伯
朝代:
八声甘州
拼音:
['ba', 'sheng', 'gan', 'zhou']
记当年、虏压顺昌城,直欲付靴尖 。
['ji', 'dang', 'nian', 'lu', 'ya', 'shun', 'chang', 'cheng', 'zhi', 'yu', 'fu', 'xue', 'jian']

赖君家乃祖,笑麾白羽,净洗腥膻 。
['lai', 'jun', 'jia', 'nai', 'zu', 'xiao', 'hui', 'bai', 'yu', 'jing', 'xi', 'xing', 'shan']

荆州甘棠蔼蔼,浓墨宇犹鲜 。
['jing', 'zhou', 'gan', 'tang', 'ai', 'ai', 'nong', 'mo', 'yu', 'you', 'xian']

少出拿云手,整顿青毡 。
['shao', 'chu', 'na', 'yun', 'shou', 'zheng', 'dun', 'qing', 'zhan']

好个嫩凉天气,想闻鸡听雁,意气犹 。
['hao', 'ge', 'nen', 'liang', 'tian', 'qi', 'xiang', 'wen', 'ji', 'ting', 'yan', 'yi', 'qi', 'you']

看相将喜事,眉色已黄占 。
['kan', 'xiang', 'jiang', 'xi', 'shi', 'mei', 'se', 'yi', 'huang', 'zhan']

祝君龄、有如此酒,举金、须放十分添 。
['zhu', 'jun', 'ling', 'you', 'ru', 'ci', 'jiu', 'ju', 'jin', 'xu', 'fang', 'shi', 'fen', 'tian']

还知否,封侯事业,正在华颠 。
['hai', 'zhi', 'fou', 'feng', 'hou', 'shi', 'ye', 'zheng', 'zai', 'hua', 'dian']


简体:
八声甘州
记当年、虏压顺昌城,直欲付靴尖 。
赖君家乃祖,笑麾白羽,净洗腥膻 。
荆州甘棠蔼蔼,浓墨宇犹鲜 。
少出拿云手,整顿青毡 。
好个嫩凉天气,想闻鸡听雁,意气犹 。
看相将喜事,眉色已黄占 。
祝君龄、有如此酒,举金、须放十分添 。
还知否,封侯事业,正在华颠 。