当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 八声甘州

八声甘州

八声甘州
作者: 李曾伯
朝代:
八声甘州
拼音:
['ba', 'sheng', 'gan', 'zhou']
问孀娥、厌看人,唯复厌人看 。
['wen', 'shuang', 'e', 'yan', 'kan', 'ren', 'wei', 'fu', 'yan', 'ren', 'kan']

正凉宵准拟,招延素魄,慰藉苍颜 。
['zheng', 'liang', 'xiao', 'zhun', 'ni', 'zhao', 'yan', 'su', 'po', 'wei', 'jie', 'cang', 'yan']

廉纤梧桐细雨,吹彻玉箫寒 。
['lian', 'xian', 'wu', 'tong', 'xi', 'yu', 'chui', 'che', 'yu', 'xiao', 'han']

仿佛山河影,只在云端 。
['fang', 'fu', 'shan', 'he', 'ying', 'zhi', 'zai', 'yun', 'duan']

又似去年今夕,枉教人愁怅,立尽阑干 。
['you', 'shi', 'qu', 'nian', 'jin', 'xi', 'wang', 'jiao', 'ren', 'chou', 'chang', 'li', 'jin', 'lan', 'gan']

想菱花尘匣,憔悴女乘鸾 。
['xiang', 'ling', 'hua', 'chen', 'xia', 'qiao', 'cui', 'nv', 'cheng', 'luan']

恨无从、一登天柱,约宾朋、随分荐清欢 。
['hen', 'wu', 'cong', 'yi', 'deng', 'tian', 'zhu', 'yue', 'bin', 'peng', 'sui', 'fen', 'jian', 'qing', 'huan']

持杯祝,老蟾无恙,留待明年 。
['chi', 'bei', 'zhu', 'lao', 'chan', 'wu', 'yang', 'liu', 'dai', 'ming', 'nian']


简体:
八声甘州
问孀娥、厌看人,唯复厌人看 。
正凉宵准拟,招延素魄,慰藉苍颜 。
廉纤梧桐细雨,吹彻玉箫寒 。
仿佛山河影,只在云端 。
又似去年今夕,枉教人愁怅,立尽阑干 。
想菱花尘匣,憔悴女乘鸾 。
恨无从、一登天柱,约宾朋、随分荐清欢 。
持杯祝,老蟾无恙,留待明年 。