当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 水龙吟

水龙吟

水龙吟
作者: 李曾伯
朝代:
水龙吟
拼音:
['shui', 'long', 'yin']
天涯舍我先归,还知我以何时去 。
['tian', 'ya', 'she', 'wo', 'xian', 'gui', 'hai', 'zhi', 'wo', 'yi', 'he', 'shi', 'qu']

浮生萍梗,南辕北旆,之吴之楚 。
['fu', 'sheng', 'ping', 'geng', 'nan', 'yuan', 'bei', 'pei', 'zhi', 'wu', 'zhi', 'chu']

岂偶然哉,祗堪一笑,无庸多语 。
['qi', 'ou', 'ran', 'zai', 'zhi', 'kan', 'yi', 'xiao', 'wu', 'yong', 'duo', 'yu']

向临歧赋别,丁宁祝望,竿百尺、进一步 。
['xiang', 'lin', 'qi', 'fu', 'bie', 'ding', 'ning', 'zhu', 'wang', 'gan', 'bai', 'chi', 'jin', 'yi', 'bu']

其奈头颅如许 。
['qi', 'nai', 'tou', 'lu', 'ru', 'xu']

更藩篱、穴犹据虎 。
['geng', 'fan', 'li', 'xue', 'you', 'ju', 'hu']

良机一失,付之谁手,探囊堪取 。
['liang', 'ji', 'yi', 'shi', 'fu', 'zhi', 'shei', 'shou', 'tan', 'nang', 'kan', 'qu']

君对天庭,上咨西事,历陈条绪 。
['jun', 'dui', 'tian', 'ting', 'shang', 'zi', 'xi', 'shi', 'li', 'chen', 'tiao', 'xu']

问相如、汉指来宣,果何益、亦何苦 。
['wen', 'xiang', 'ru', 'han', 'zhi', 'lai', 'xuan', 'guo', 'he', 'yi', 'yi', 'he', 'ku']


简体:
水龙吟
天涯舍我先归,还知我以何时去 。
浮生萍梗,南辕北旆,之吴之楚 。
岂偶然哉,祗堪一笑,无庸多语 。
向临歧赋别,丁宁祝望,竿百尺、进一步 。
其奈头颅如许 。
更藩篱、穴犹据虎 。
良机一失,付之谁手,探囊堪取 。
君对天庭,上咨西事,历陈条绪 。
问相如、汉指来宣,果何益、亦何苦 。