当前位置: 首页 >> 方岳 >> 最高楼

最高楼

最高楼
作者: 方岳
朝代:
最高楼
拼音:
['zui', 'gao', 'lou']
朝元了,万鹤放班回 。
['chao', 'yuan', 'le', 'wan', 'he', 'fang', 'ban', 'hui']

携月下天来 。
['xie', 'yue', 'xia', 'tian', 'lai']

初平家看青羊石,滕王阁醉绿螺杯 。
['chu', 'ping', 'jia', 'kan', 'qing', 'yang', 'shi', 'teng', 'wang', 'ge', 'zui', 'lv', 'luo', 'bei']

试鸣琴,花荡漾,玉崔嵬 。
['shi', 'ming', 'qin', 'hua', 'dang', 'yang', 'yu', 'cui', 'wei']

前十日、鹊桥飞宝镫 。
['qian', 'shi', 'ri', 'que', 'qiao', 'fei', 'bao', 'deng']

後一月、兔奁开玉镜 。
['hou', 'yi', 'yue', 'tu', 'lian', 'kai', 'yu', 'jing']

秋色净,夜徘徊 。
['qiu', 'se', 'jing', 'ye', 'pai', 'huai']

申从五岳三光出,亥将二首六身排 。
['shen', 'cong', 'wu', 'yue', 'san', 'guang', 'chu', 'hai', 'jiang', 'er', 'shou', 'liu', 'shen', 'pai']

问何其,餐沆瀣,燕蓬莱 。
['wen', 'he', 'qi', 'can', 'hang', 'xie', 'yan', 'peng', 'lai']


简体:
最高楼
朝元了,万鹤放班回 。
携月下天来 。
初平家看青羊石,滕王阁醉绿螺杯 。
试鸣琴,花荡漾,玉崔嵬 。
前十日、鹊桥飞宝镫 。
后一月、兔奁开玉镜 。
秋色净,夜徘徊 。
申从五岳三光出,亥将二首六身排 。
问何其,餐沆瀣,燕蓬莱 。