当前位置: 首页 >> 萧泰来 >> 霜天晓角

霜天晓角

霜天晓角
作者: 萧泰来
朝代:
霜天晓角
拼音:
['shuang', 'tian', 'xiao', 'jiao']
千霜万雪 。
['qian', 'shuang', 'wan', 'xue']

受尽寒磨折 。
['shou', 'jin', 'han', 'mo', 'zhe']

赖是生来瘦硬,浑不怕、角吹彻 。
['lai', 'shi', 'sheng', 'lai', 'shou', 'ying', 'hun', 'bu', 'pa', 'jiao', 'chui', 'che']

清绝 。
['qing', 'jue']

影也别 。
['ying', 'ye', 'bie']

知心惟有月 。
['zhi', 'xin', 'wei', 'you', 'yue']

原没春风情性,如何共、海棠说 。
['yuan', 'mei', 'chun', 'feng', 'qing', 'xing', 'ru', 'he', 'gong', 'hai', 'tang', 'shuo']


简体:
霜天晓角
千霜万雪 。
受尽寒磨折 。
赖是生来瘦硬,浑不怕、角吹彻 。
清绝 。
影也别 。
知心惟有月 。
原没春风情性,如何共、海棠说 。