当前位置: 首页 >> 黄判院 >> 满庭芳

满庭芳

满庭芳
作者: 黄判院
朝代:
满庭芳
拼音:
['man', 'ting', 'fang']
桃浪翻花,柳风飘絮,翠八叶呈芳 。
['tao', 'lang', 'fan', 'hua', 'liu', 'feng', 'piao', 'xu', 'cui', 'ba', 'ye', 'cheng', 'fang']

奎星初度,箕宿耀祥光 。
['kui', 'xing', 'chu', 'du', 'ji', 'su', 'yao', 'xiang', 'guang']

元是降神崧岳,生英杰、奇伟非常 。
['yuan', 'shi', 'jiang', 'shen', 'song', 'yue', 'sheng', 'ying', 'jie', 'qi', 'wei', 'fei', 'chang']

文章士,青春未老,一鹗快飞黄 。
['wen', 'zhang', 'shi', 'qing', 'chun', 'wei', 'lao', 'yi', 'e', 'kuai', 'fei', 'huang']

登瀛,平步上,鳌头独占,头角轩昂 。
['deng', 'ying', 'ping', 'bu', 'shang', 'ao', 'tou', 'du', 'zhan', 'tou', 'jiao', 'xuan', 'ang']

主琼林宴席,荣冠绿衣郎 。
['zhu', 'qiong', 'lin', 'yan', 'xi', 'rong', 'guan', 'lv', 'yi', 'lang']

归侍彩俱庆,逢生旦、品上椒觞 。
['gui', 'shi', 'cai', 'ju', 'qing', 'feng', 'sheng', 'dan', 'pin', 'shang', 'jiao', 'shang']

从今去,公侯谈笑,福寿等天长 。
['cong', 'jin', 'qu', 'gong', 'hou', 'tan', 'xiao', 'fu', 'shou', 'deng', 'tian', 'zhang']


简体:
满庭芳
桃浪翻花,柳风飘絮,翠八叶呈芳 。
奎星初度,箕宿耀祥光 。
元是降神崧岳,生英杰、奇伟非常 。
文章士,青春未老,一鹗快飞黄 。
登瀛,平步上,鳌头独占,头角轩昂 。
主琼林宴席,荣冠绿衣郎 。
归侍彩俱庆,逢生旦、品上椒觞 。
从今去,公侯谈笑,福寿等天长 。