当前位置: 首页 >> 李昴英 >> 摸鱼儿

摸鱼儿

摸鱼儿
作者: 李昴英
朝代:
摸鱼儿
拼音:
['mo', 'yu', 'er']
晓风痴、绣帘低舞 。
['xiao', 'feng', 'chi', 'xiu', 'lian', 'di', 'wu']

霏霏香碎红雨 。
['fei', 'fei', 'xiang', 'sui', 'hong', 'yu']

燕忙莺懒春无赖,懒为好花遮护 。
['yan', 'mang', 'ying', 'lan', 'chun', 'wu', 'lai', 'lan', 'wei', 'hao', 'hua', 'zhe', 'hu']

浑不顾 。
['hun', 'bu', 'gu']

费多少工夫,做得芳菲聚 。
['fei', 'duo', 'shao', 'gong', 'fu', 'zuo', 'de', 'fang', 'fei', 'ju']

休颦百五 。
['xiu', 'pin', 'bai', 'wu']

却自恨新年,游疏醉少,光景恁虚度 。
['que', 'zi', 'hen', 'xin', 'nian', 'you', 'shu', 'zui', 'shao', 'guang', 'jing', 'nen', 'xu', 'du']

猊烟瘦,困起庭阴正午 。
['ni', 'yan', 'shou', 'kun', 'qi', 'ting', 'yin', 'zheng', 'wu']

游丝飞絮无据 。
['you', 'si', 'fei', 'xu', 'wu', 'ju']

千林湿翠须臾遍,难绿鬓根霜缕 。
['qian', 'lin', 'shi', 'cui', 'xu', 'yu', 'bian', 'nan', 'lv', 'bin', 'gen', 'shuang', 'lv']

愁绝处 。
['chou', 'jue', 'chu']

怎忍听,声声杜宇深深树 。
['zen', 'ren', 'ting', 'sheng', 'sheng', 'du', 'yu', 'shen', 'shen', 'shu']

东君寄语 。
['dong', 'jun', 'ji', 'yu']

道去也还来,後期长在,紫陌岁相遇 。
['dao', 'qu', 'ye', 'hai', 'lai', 'hou', 'qi', 'zhang', 'zai', 'zi', 'mo', 'sui', 'xiang', 'yu']


简体:
摸鱼儿
晓风痴、绣帘低舞 。
霏霏香碎红雨 。
燕忙莺懒春无赖,懒为好花遮护 。
浑不顾 。
费多少工夫,做得芳菲聚 。
休颦百五 。
却自恨新年,游疏醉少,光景恁虚度 。
猊烟瘦,困起庭阴正午 。
游丝飞絮无据 。
千林湿翠须臾遍,难绿鬓根霜缕 。
愁绝处 。
怎忍听,声声杜宇深深树 。
东君寄语 。
道去也还来,后期长在,紫陌岁相遇 。