当前位置: 首页 >> 李昴英 >> 摸鱼儿

摸鱼儿

摸鱼儿
作者: 李昴英
朝代:
摸鱼儿
拼音:
['mo', 'yu', 'er']
怪朝来、片红初瘦,半分春事风雨 。
['guai', 'chao', 'lai', 'pian', 'hong', 'chu', 'shou', 'ban', 'fen', 'chun', 'shi', 'feng', 'yu']

丹山碧水含离恨,有脚阳春难驻 。
['dan', 'shan', 'bi', 'shui', 'han', 'li', 'hen', 'you', 'jiao', 'yang', 'chun', 'nan', 'zhu']

芳草渡 。
['fang', 'cao', 'du']

似叫住东君,满树黄鹂语 。
['shi', 'jiao', 'zhu', 'dong', 'jun', 'man', 'shu', 'huang', 'li', 'yu']

无端杜宇 。
['wu', 'duan', 'du', 'yu']

报采石矶头,惊涛屋大,寒色要春护 。
['bao', 'cai', 'shi', 'ji', 'tou', 'jing', 'tao', 'wu', 'da', 'han', 'se', 'yao', 'chun', 'hu']

阳关唱,画徘徊东渚 。
['yang', 'guan', 'chang', 'hua', 'pai', 'huai', 'dong', 'zhu']

相逢知又何处 。
['xiang', 'feng', 'zhi', 'you', 'he', 'chu']

摩挲老剑雄心在,对酒细评今古 。
['ma', 'sa', 'lao', 'jian', 'xiong', 'xin', 'zai', 'dui', 'jiu', 'xi', 'ping', 'jin', 'gu']

君此去 。
['jun', 'ci', 'qu']

几万里东南,只手擎天柱 。
['ji', 'wan', 'li', 'dong', 'nan', 'zhi', 'shou', 'qing', 'tian', 'zhu']

长生寿母 。
['chang', 'sheng', 'shou', 'mu']

更稳步安舆,三槐堂上,好看彩衣舞 。
['geng', 'wen', 'bu', 'an', 'yu', 'san', 'huai', 'tang', 'shang', 'hao', 'kan', 'cai', 'yi', 'wu']


简体:
摸鱼儿
怪朝来、片红初瘦,半分春事风雨 。
丹山碧水含离恨,有脚阳春难驻 。
芳草渡 。
似叫住东君,满树黄鹂语 。
无端杜宇 。
报采石矶头,惊涛屋大,寒色要春护 。
阳关唱,画徘徊东渚 。
相逢知又何处 。
摩挲老剑雄心在,对酒细评今古 。
君此去 。
几万里东南,只手擎天柱 。
长生寿母 。
更稳步安舆,三槐堂上,好看彩衣舞 。