当前位置: 首页 >> 李昴英 >> 贺新郎

贺新郎

贺新郎
作者: 李昴英
朝代:
贺新郎
拼音:
['he', 'xin', 'lang']
绣谷流明帜 。
['xiu', 'gu', 'liu', 'ming', 'zhi']

稳飞舆、茵柔草碧,盖欹松翠 。
['wen', 'fei', 'yu', 'yin', 'rou', 'cao', 'bi', 'gai', 'yi', 'song', 'cui']

遨首意行穷绝顶,彩榭千年胜地 。
['ao', 'shou', 'yi', 'xing', 'qiong', 'jue', 'ding', 'cai', 'xie', 'qian', 'nian', 'sheng', 'di']

远峰断、莽苍烟水 。
['yuan', 'feng', 'duan', 'mang', 'cang', 'yan', 'shui']

护日晴云收午暑,飒长风、振叶生秋思 。
['hu', 'ri', 'qing', 'yun', 'shou', 'wu', 'shu', 'sa', 'zhang', 'feng', 'zhen', 'ye', 'sheng', 'qiu', 'si']

笼雾炷,飘霞袂 。
['long', 'wu', 'zhu', 'piao', 'xia', 'mei']

清明官府歌棠芾 。
['qing', 'ming', 'guan', 'fu', 'ge', 'tang', 'fei']

且萧闲事外,下看玉城珠市 。
['qie', 'xiao', 'xian', 'shi', 'wai', 'xia', 'kan', 'yu', 'cheng', 'zhu', 'shi']

山色骄人逢此客,麈尾霏霏露碎 。
['shan', 'se', 'jiao', 'ren', 'feng', 'ci', 'ke', 'zhu', 'wei', 'fei', 'fei', 'lu', 'sui']

一笑又、羊衔新穗 。
['yi', 'xiao', 'you', 'yang', 'xian', 'xin', 'sui']

田野欢声和气合,唤觥船、猛为鱼占喜 。
['tian', 'ye', 'huan', 'sheng', 'he', 'qi', 'he', 'huan', 'gong', 'chuan', 'meng', 'wei', 'yu', 'zhan', 'xi']

谁会得,醉翁意 。
['shei', 'hui', 'de', 'zui', 'weng', 'yi']


简体:
贺新郎
绣谷流明帜 。
稳飞舆、茵柔草碧,盖欹松翠 。
遨首意行穷绝顶,彩榭千年胜地 。
远峰断、莽苍烟水 。
护日晴云收午暑,飒长风、振叶生秋思 。
笼雾炷,飘霞袂 。
清明官府歌棠芾 。
且萧闲事外,下看玉城珠市 。
山色骄人逢此客,麈尾霏霏露碎 。
一笑又、羊衔新穗 。
田野欢声和气合,唤觥船、猛为鱼占喜 。
谁会得,醉翁意 。