当前位置: 首页 >> 吴文英 >> 满江红

满江红

满江红
作者: 吴文英
朝代:
满江红
拼音:
['man', 'jiang', 'hong']
云气楼台,分一派、沧浪翠蓬 。
['yun', 'qi', 'lou', 'tai', 'fen', 'yi', 'pai', 'cang', 'lang', 'cui', 'peng']

开小景、玉盆寒浸,巧石盘松 。
['kai', 'xiao', 'jing', 'yu', 'pen', 'han', 'jin', 'qiao', 'shi', 'pan', 'song']

风送流花时过岸,浪摇晴练欲飞空 。
['feng', 'song', 'liu', 'hua', 'shi', 'guo', 'an', 'lang', 'yao', 'qing', 'lian', 'yu', 'fei', 'kong']

算鲛宫、祗隔一红尘,无路通 。
['suan', 'jiao', 'gong', 'zhi', 'ge', 'yi', 'hong', 'chen', 'wu', 'lu', 'tong']

神女驾、凌晓风 。
['shen', 'nv', 'jia', 'ling', 'xiao', 'feng']

明月佩,响丁东 。
['ming', 'yue', 'pei', 'xiang', 'ding', 'dong']

对两蛾犹锁,怨绿烟中 。
['dui', 'liang', 'e', 'you', 'suo', 'yuan', 'lv', 'yan', 'zhong']

秋色未教飞尽雁,夕阳长是坠疏钟 。
['qiu', 'se', 'wei', 'jiao', 'fei', 'jin', 'yan', 'xi', 'yang', 'zhang', 'shi', 'zhui', 'shu', 'zhong']

又一声、乃过前岩,移钓篷 。
['you', 'yi', 'sheng', 'nai', 'guo', 'qian', 'yan', 'yi', 'diao', 'peng']


简体:
满江红
云气楼台,分一派、沧浪翠蓬 。
开小景、玉盆寒浸,巧石盘松 。
风送流花时过岸,浪摇晴练欲飞空 。
算鲛宫、祗隔一红尘,无路通 。
神女驾、凌晓风 。
明月佩,响丁东 。
对两蛾犹锁,怨绿烟中 。
秋色未教飞尽雁,夕阳长是坠疏钟 。
又一声、乃过前岩,移钓篷 。