当前位置: 首页 >> 吴文英 >> 扫花游・扫地游

扫花游・扫地游

扫花游・扫地游
作者: 吴文英
朝代:
扫花游・扫地游
拼音:
['sao', 'hua', 'you', 'sao', 'di', 'you']
草生梦碧,正燕子帘帏,影迟春午 。
['cao', 'sheng', 'meng', 'bi', 'zheng', 'yan', 'zi', 'lian', 'wei', 'ying', 'chi', 'chun', 'wu']

倦茶荐乳 。
['juan', 'cha', 'jian', 'ru']

看风签乱叶,老沙昏雨 。
['kan', 'feng', 'qian', 'luan', 'ye', 'lao', 'sha', 'hun', 'yu']

古简篇,种得云根疗蠹 。
['gu', 'jian', 'pian', 'zhong', 'de', 'yun', 'gen', 'liao', 'du']

最清楚 。
['zui', 'qing', 'chu']

带明月自锄,花外幽圃 。
['dai', 'ming', 'yue', 'zi', 'chu', 'hua', 'wai', 'you', 'pu']

醒眼看醉舞 。
['xing', 'yan', 'kan', 'zui', 'wu']

到应事无心,与闲同趣 。
['dao', 'ying', 'shi', 'wu', 'xin', 'yu', 'xian', 'tong', 'qu']

小山有语 。
['xiao', 'shan', 'you', 'yu']

恨逋仙占却,暗香吟赋 。
['hen', 'bu', 'xian', 'zhan', 'que', 'an', 'xiang', 'yin', 'fu']

暖通书床,带草春摇翠露 。
['nuan', 'tong', 'shu', 'chuang', 'dai', 'cao', 'chun', 'yao', 'cui', 'lu']

未归去 。
['wei', 'gui', 'qu']

正长安、软红如雾 。
['zheng', 'chang', 'an', 'ruan', 'hong', 'ru', 'wu']


简体:
扫花游・扫地游
草生梦碧,正燕子帘帏,影迟春午 。
倦茶荐乳 。
看风签乱叶,老沙昏雨 。
古简篇,种得云根疗蠹 。
最清楚 。
带明月自锄,花外幽圃 。
醒眼看醉舞 。
到应事无心,与闲同趣 。
小山有语 。
恨逋仙占却,暗香吟赋 。
暖通书床,带草春摇翠露 。
未归去 。
正长安、软红如雾 。