当前位置: 首页 >> 吴文英 >> 扫花游・扫地游

扫花游・扫地游

扫花游・扫地游
作者: 吴文英
朝代:
扫花游・扫地游
拼音:
['sao', 'hua', 'you', 'sao', 'di', 'you']
暖波印日,倒秀影秦山,晓鬟梳洗 。
['nuan', 'bo', 'yin', 'ri', 'dao', 'xiu', 'ying', 'qin', 'shan', 'xiao', 'huan', 'shu', 'xi']

步帷艳绮 。
['bu', 'wei', 'yan', 'qi']

正梁园未雪,海棠犹睡 。
['zheng', 'liang', 'yuan', 'wei', 'xue', 'hai', 'tang', 'you', 'shui']

藉绿盛红,怕委天香到地 。
['ji', 'lv', 'sheng', 'hong', 'pa', 'wei', 'tian', 'xiang', 'dao', 'de']

画船系 。
['hua', 'chuan', 'xi']

舞西湖暗黄,虹卧新霁 。
['wu', 'xi', 'hu', 'an', 'huang', 'hong', 'wo', 'xin', 'ji']

天梦春枕被 。
['tian', 'meng', 'chun', 'zhen', 'bei']

和凤筑东风,宴歌曲水 。
['he', 'feng', 'zhu', 'dong', 'feng', 'yan', 'ge', 'qu', 'shui']

海宫对起 。
['hai', 'gong', 'dui', 'qi']

灿骊光乍湿,杏梁云气 。
['can', 'li', 'guang', 'zha', 'shi', 'xing', 'liang', 'yun', 'qi']

夜色瑶台,禁蜡初传翡翠 。
['ye', 'se', 'yao', 'tai', 'jin', 'la', 'chu', 'chuan', 'fei', 'cui']

唤春醉 。
['huan', 'chun', 'zui']

问人间、几番桃李 。
['wen', 'ren', 'jian', 'ji', 'fan', 'tao', 'li']


简体:
扫花游・扫地游
暖波印日,倒秀影秦山,晓鬟梳洗 。
步帷艳绮 。
正梁园未雪,海棠犹睡 。
藉绿盛红,怕委天香到地 。
画船系 。
舞西湖暗黄,虹卧新霁 。
天梦春枕被 。
和凤筑东风,宴歌曲水 。
海宫对起 。
灿骊光乍湿,杏梁云气 。
夜色瑶台,禁蜡初传翡翠 。
唤春醉 。
问人间、几番桃李 。