当前位置: 首页 >> 謝薖 >> 送香與董彦速二首 其一

送香與董彦速二首 其一

送香與董彦速二首  其一
作者: 謝薖
朝代:
送香與董彦速二首 其一
拼音:
['song', 'xiang', 'yu', 'dong', 'yan', 'su', 'er', 'shou', 'qi', 'yi']
侯莎新補蔚宗傳,藿燥詹粘疑可憎 。
['hou', 'sha', 'xin', 'bu', 'wei', 'zong', 'chuan', 'huo', 'zao', 'zhan', 'zhan', 'yi', 'ke', 'zeng']

試炷博山元不俗,小奩分供在家僧 。
['shi', 'zhu', 'bo', 'shan', 'yuan', 'bu', 'su', 'xiao', 'lian', 'fen', 'gong', 'zai', 'jia', 'seng']


简体:
送香与董彦速二首 其一
侯莎新补蔚宗传,藿燥詹粘疑可憎 。
试炷博山元不俗,小奁分供在家僧 。