当前位置: 首页 >> 張方平 >> 送杜山人

送杜山人

送杜山人
作者: 張方平
朝代:
送杜山人
拼音:
['song', 'du', 'shan', 'ren']
到不說來處,去安知所之 。
['dao', 'bu', 'shuo', 'lai', 'chu', 'qu', 'an', 'zhi', 'suo', 'zhi']

野雲同自在,溪鳥與誰期 。
['ye', 'yun', 'tong', 'zi', 'zai', 'xi', 'niao', 'yu', 'shui', 'qi']

虎伴閒行遠,猿驚住嘯遲 。
['hu', 'ban', 'xian', 'xing', 'yuan', 'yuan', 'jing', 'zhu', 'xiao', 'chi']

相逢聊一醉,重見又何時 。
['xiang', 'feng', 'liao', 'yi', 'zui', 'zhong', 'jian', 'you', 'he', 'shi']


简体:
送杜山人
到不说来处,去安知所之 。
野云同自在,溪鸟与谁期 。
虎伴闲行远,猿惊住啸迟 。
相逢聊一醉,重见又何时 。