当前位置: 首页 >> 釋智愚 >> 偈頌二十五首 其八

偈頌二十五首 其八

偈頌二十五首  其八
作者: 釋智愚
朝代:
偈頌二十五首 其八
拼音:
['ji', 'song', 'er', 'shi', 'wu', 'shou', 'qi', 'ba']
一年有十二箇月,每月一度團圓,其餘盡是缺 。
['yi', 'nian', 'you', 'shi', 'er', 'ge', 'yue', 'mei', 'yue', 'yi', 'du', 'tuan', 'yuan', 'qi', 'yu', 'jin', 'shi', 'que']

中間晦明出沒,太半有不見者 。
['zhong', 'jian', 'hui', 'ming', 'chu', 'mei', 'tai', 'ban', 'you', 'bu', 'jian', 'zhe']

惟有今宵,分外皎潔 。
['wei', 'you', 'jin', 'xiao', 'fen', 'wai', 'jiao', 'jie']

無物堪比倫,教我如何說 。
['wu', 'wu', 'kan', 'bi', 'lun', 'jiao', 'wo', 'ru', 'he', 'shuo']


简体:
偈颂二十五首 其八
一年有十二个月,每月一度团圆,其余尽是缺 。
中间晦明出没,太半有不见者 。
惟有今宵,分外皎洁 。
无物堪比伦,教我如何说 。