当前位置: 首页 >> 釋智愚 >> 偈頌二十五首 其一○

偈頌二十五首 其一○

偈頌二十五首  其一○
作者: 釋智愚
朝代:
偈頌二十五首 其一○
拼音:
['ji', 'song', 'er', 'shi', 'wu', 'shou', 'qi', 'yi']
好一局棋,黑白已分 。
['hao', 'yi', 'ju', 'qi', 'hei', 'bai', 'yi', 'fen']

只是末後一著,無人知得落處 。
['zhi', 'shi', 'mo', 'hou', 'yi', 'zhu', 'wu', 'ren', 'zhi', 'de', 'luo', 'chu']


简体:
偈颂二十五首 其一○
好一局棋,黑白已分 。
只是末后一著,无人知得落处 。