当前位置: 首页 >> 釋智愚 >> 偈頌二十五首 其一一

偈頌二十五首 其一一

偈頌二十五首  其一一
作者: 釋智愚
朝代:
偈頌二十五首 其一一
拼音:
['ji', 'song', 'er', 'shi', 'wu', 'shou', 'qi', 'yi', 'yi']
古佛過去亦久矣,不知何處應羣生 。
['gu', 'fu', 'guo', 'qu', 'yi', 'jiu', 'yi', 'bu', 'zhi', 'he', 'chu', 'ying', 'qun', 'sheng']

紫金光聚人難覩,空裏惟聞仙樂鳴 。
['zi', 'jin', 'guang', 'ju', 'ren', 'nan', 'du', 'kong', 'li', 'wei', 'wen', 'xian', 'le', 'ming']


简体:
偈颂二十五首 其一一
古佛过去亦久矣,不知何处应群生 。
紫金光聚人难睹,空里惟闻仙乐鸣 。