当前位置: 首页 >> 釋智愚 >> 神光參達磨贊

神光參達磨贊

神光參達磨贊
作者: 釋智愚
朝代:
神光參達磨贊
拼音:
['shen', 'guang', 'can', 'da', 'mo', 'zan']
石禪寒到骨,松雪照清眸 。
['shi', 'chan', 'han', 'dao', 'gu', 'song', 'xue', 'zhao', 'qing', 'mou']

此道如山重,難將一臂酬 。
['ci', 'dao', 'ru', 'shan', 'zhong', 'nan', 'jiang', 'yi', 'bi', 'chou']


简体:
神光参达磨赞
石禅寒到骨,松雪照清眸 。
此道如山重,难将一臂酬 。