当前位置: 首页 >> 陳宓 >> 贊勉齋黄先生像

贊勉齋黄先生像

贊勉齋黄先生像
作者: 陳宓
朝代:
贊勉齋黄先生像
拼音:
['zan', 'mian', 'zhai', 'huang', 'xian', 'sheng', 'xiang']
貌之癯有顔之樂,氣之剛得軻之養 。
['mao', 'zhi', 'qu', 'you', 'yan', 'zhi', 'le', 'qi', 'zhi', 'gang', 'de', 'ke', 'zhi', 'yang']

以身任道,老而益壯 。
['yi', 'shen', 'ren', 'dao', 'lao', 'er', 'yi', 'zhuang']

仰止朱門,孰出其上 。
['yang', 'zhi', 'zhu', 'men', 'shu', 'chu', 'qi', 'shang']


简体:
赞勉斋黄先生像
貌之癯有颜之乐,气之刚得轲之养 。
以身任道,老而益壮 。
仰止朱门,孰出其上 。