当前位置: 首页 >> 釋法薰 >> 偈頌六十八首 其五○

偈頌六十八首 其五○

偈頌六十八首  其五○
作者: 釋法薰
朝代:
偈頌六十八首 其五○
拼音:
['ji', 'song', 'liu', 'shi', 'ba', 'shou', 'qi', 'wu']
青山不舉步,日下不挑燈 。
['qing', 'shan', 'bu', 'ju', 'bu', 'ri', 'xia', 'bu', 'tiao', 'deng']

黄頭碧眼,臭肉生蠅 。
['huang', 'tou', 'bi', 'yan', 'chou', 'rou', 'sheng', 'ying']

諸人三十年後悟去,不得錯怪老僧 。
['zhu', 'ren', 'san', 'shi', 'nian', 'hou', 'wu', 'qu', 'bu', 'de', 'cuo', 'guai', 'lao', 'seng']


简体:
偈颂六十八首 其五○
青山不举步,日下不挑灯 。
黄头碧眼,臭肉生蝇 。
诸人三十年后悟去,不得错怪老僧 。