当前位置: 首页 >> 釋法薰 >> 偈頌六十八首 其五三

偈頌六十八首 其五三

偈頌六十八首  其五三
作者: 釋法薰
朝代:
偈頌六十八首 其五三
拼音:
['ji', 'song', 'liu', 'shi', 'ba', 'shou', 'qi', 'wu', 'san']
目前無法,意在目前 。
['mu', 'qian', 'wu', 'fa', 'yi', 'zai', 'mu', 'qian']

從上若佛若祖,天下老和尚罪過彌天 。
['cong', 'shang', 'ruo', 'fu', 'ruo', 'zu', 'tian', 'xia', 'lao', 'he', 'shang', 'zui', 'guo', 'mi', 'tian']

天,天,昨夜山僧針線囊中,打失一文古老錢 。
['tian', 'tian', 'zuo', 'ye', 'shan', 'seng', 'zhen', 'xian', 'nang', 'zhong', 'da', 'shi', 'yi', 'wen', 'gu', 'lao', 'qian']


简体:
偈颂六十八首 其五三
目前无法,意在目前 。
从上若佛若祖,天下老和尚罪过弥天 。
天,天,昨夜山僧针线囊中,打失一文古老钱 。