当前位置: 首页 >> 宋無 >> 喜虛碧自龍虎歸

喜虛碧自龍虎歸

喜虛碧自龍虎歸
作者: 宋無
朝代:
喜虛碧自龍虎歸
拼音:
['xi', 'xu', 'bi', 'zi', 'long', 'hu', 'gui']
雨巾風帽別真師,雪滿天壇駕鶴遲 。
['yu', 'jin', 'feng', 'mao', 'bie', 'zhen', 'shi', 'xue', 'man', 'tian', 'tan', 'jia', 'he', 'chi']

囊佩山圖行幾日,棋逢仙客看多時 。
['nang', 'pei', 'shan', 'tu', 'xing', 'ji', 'ri', 'qi', 'feng', 'xian', 'ke', 'kan', 'duo', 'shi']

丹房芝朮春英長,玉洞烟霞夜夢離 。
['dan', 'fang', 'zhi', 'shu', 'chun', 'ying', 'zhang', 'yu', 'dong', 'yan', 'xia', 'ye', 'meng', 'li']

定有壺公遠相送,瓢中添著幾篇詩 。
['ding', 'you', 'hu', 'gong', 'yuan', 'xiang', 'song', 'piao', 'zhong', 'tian', 'zhu', 'ji', 'pian', 'shi']


简体:
喜虚碧自龙虎归
雨巾风帽别真师,雪满天坛驾鹤迟 。
囊佩山图行几日,棋逢仙客看多时 。
丹房芝术春英长,玉洞烟霞夜梦离 。
定有壶公远相送,瓢中添著几篇诗 。